Προφίλ Εταιρείας

Ο Στόλος μας

Φόρμα Κράτησης

Όροι Συμμετοχής

Επικοινωνία

Γενικοί Όροι Συμμετοχής


1) Κρατήσεις θέσεων ενεργούνται κατόπιν προκαταβολής οποία δεν επιστρέφεται. 

2) Ουδεμία ακύρωση γίνεται δεκτή, εκτός αν διαθέτουν οι θέσεις σε άλλον πελάτη. 

3) Το ΓΡΑΦΕΙΟ και ο ΑΡΧΗΓΟΣ διατηρούν το δικαίωμα τροποποιήσεις του προγράμματος, για τεχνικούς λογούς η ανώτερες βίας προς βελτίωση της εκδρομής. 

4) Εάν ο εκδρομείς δεν προσέλθει στην ακριβή ώρα αναχωρήσεως του πούλμαν οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται. 

5) Οι κατά την διαδρομή στάσεις δύναται να αλλαχτούν κατά την κρίση του ΑΡΧΗΓΟΥ. 

6) Παιδιά άνω των 6 ετών πληρώνουν κανονική συμμετοχή. 

7) Οι αποσκευές ταξιδεύουν με ευθύνη των εκδρομέων, οι οποίοι ευθύνονται για τυχόν απώλεια τους. 

8) Το ΓΡΑΦΕΙΟ δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τιμαλφών αντικειμένων η χρημάτων. 

9) Ο εκδρομέας που διέκοψε το ταξίδι του πριν το τέλος του προγράμματος για οποιαδήποτε λόγο, δεν δικαιούται επιστροφή των χρημάτων. 

10) Σε περίπτωση ανώτερα βίας (καιρικές συνθήκες-απεργίες-ακυρώσεις δρομολογίων-κ.λ.π), όλα τα εκτατά έξοδα παραμονής η μεταφοράς με άλλο δαπανηρότερο μέσον, βαρύνουν τους εκδρομείς, εφ'όσον από τη φύση του είναι δυνατή η πρόβλεψη του. 

11) Το ΓΡΑΦΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα ακυρώσεως ανά πασά στιγμή οποιαδήποτε εκδρομή του, εφ'όσον η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκείς η για λογούς κρίνει σκόπιμους, χωρίς καμιά υποχρέωση αποζημιώσεως πλην της επιστροφής των ήδη εισπραχθέντων. 

12) Το ΓΡΑΦΕΙΟ μας ενεργεί σαν μεσάζων μεταξύ των εκδρομέων και των μεταφορών ξενοδοχείων και κάθε αλλού, που προσφέρει υπηρεσίες για την εκτέλεση του προγράμματος και δεν έχει καμιά ευθύνη για ανωμαλίες που μπορεί να προκύψουν. Φυσικά το ΓΡΑΦΕΙΟ καταβάλλει πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ανωμαλιών. 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή του προγράμματος σημαίνει αυτόματα και χωρίς καμιά επιφύλαξη αποδοχή από των εκδρομέα όλων, που αναφέρεται στο παρόν πρόγραμμα.